Antonio Lupi, Meteo XXL
Antonio Lupi, Meteo XXL

Grifería Meteo XXL

2014
By Nevio Tellatin