Mesa EM

1950
By Jean Prouvé
Vitra, EM
Vitra, EM
Vitra, EM
Vitra, EM